Vzdelávame sa

Štúdium v Akadémii tretieho veku v Záhorskej Bystrici

Vnašej mestskej časti Záhorská Bystrica, začne od začiatku roka 2013 svoju činnosť vzdelávacia inštitúcia Akadémia tretieho veku ktorá poskytne príležitosť pre celoživotné vzdelávanie obyvateľov v seniorskom veku a zároveň bude aj podpornou sociálnou službou. Umožní seniorom v mieste bydliska stretávať sa, nadväzovať kontakty, podporí možnosti ich sebarealizácie a v neposlednom rade bude vytvárať nové spoločenské hodnoty a poskytne možnosti pre osobnostný rozvoj ľudí „v treťom veku“.

Akadémiu tretieho veku (ďalej len „ATV“), zriadilo občianske združenie POZITÍVUM V NÁS v spolupráci s Mestskou časťou Záhorská Bystrica.

Účastníkom Akadémie tretieho veku (ďalej len „ATV“) sa môže stať každý obyvateľ Záhorskej Bystrice a blízkeho okolia, ktorý dovŕšil seniorský vek ( nad 50 rokov).

Účastníci absolvujú štúdium za dva roky. Prvý ročník je všeobecný a druhý ročník štúdia tvorí jeden odbor – predmet podľa výberu účastníkov. V prípade záujmu účastníkov 1. ročníka, môže byť aj 2. ročník štúdia všeobecný. Na konci štúdia vypracujú účastníci záverečnú (diplomovú) prácu – vypracovanie záverečnej práce nie je však podmienkou. Štúdium bude ukončené slávnostnou promóciou absolventov, na ktorom získajú diplom – osvedčenie o účasti na záujmovej vzdelávacej činnosti v prípade, že sa zúčastnia minimálne 4 zo 6 prednášok v každom semestri štúdia.

Štúdium pre prvý ročník je rozdelené do dvoch semestrov a pozostáva z pravidelných prednášok a rád renomovaných lektorov z praxe, ktoré sú zamerané na sociálnu, právnu, zdravotnícku, psychologickú, ekonomickú oblasť. Prednášky sú veľmi zaujímavé a zrozumiteľné a prinášajú odpovede na závažné i menej závažné otázky, ktoré si kladieme ako občania, rodičia a manželia.

Študijný plán pre druhý ročník štúdia, kedy bude celý ročník štúdia zameraný na jeden predmet štúdia, bude pripravený podľa záujmu úspešných účastníkov prvého ročníka štúdia, pričom navrhujeme nasledovné oblasti: Anglicky jazyk pre začiatočníkov, Počítače pre začiatočníkov, Počítače pre pokročilých, Ekonomicko – sociálno – právne minimum, Psychológia, Záhradkárstvo, Tvorivé dielne,…..

Prvý ročník Akadémie tretieho veku, školského roku 2012/2013 sa otvára od januára 2013. Termín začiatku zimného semestra je z organizačných dôvodov posunutý a bude sa realizovať v mesiacoch január až marec, letný semester v mesiacoch apríl až jún 2013. Ďalší školský rok 2013/2014 sa začne už v septembri 2013.Alena, Marta, Naďa